Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof BUGAJNY

Krzysztof BUGAJNY

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: -, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 11.12.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-11 11:32:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:33:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:38:21 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:42:35 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:44:09 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:46:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-11 11:47:49 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:49:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:58:05 Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Szprotawa – Miasto Szprotawa dwóm określonym imiennie rodzinom z Kazachstanu w ramach repatriacji XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 12:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 10:06:42 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 09:51:01 Test głosowania XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 11:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2021 wraz z autopoprawkami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-29 12:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Szprotawy na lata 2021-2033 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-29 12:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:29:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:33:39 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:42:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:48:54 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:43:00 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:44:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:58:26 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:14:48 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-01-22 10:16:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa, na okres 10 lat w trybie przetargu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:17:02 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:18:57 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 260/2, 263/4, 297/2 i 303 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:20:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/197/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:21:06 Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla żagańskiego szpitala XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:26:32 Przyjęcie porządku obrad po przyjętych zmianach XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:43:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla żagańskiego szpitala XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:56:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:00:02 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:02:48 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szprotawa, na okres 10 lat w trybie przetargu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:09:37 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:12:27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 260/2, 263/4, 297/2 i 303 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:13:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/197 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:24:21 Wprowadzenie do porządku obrad informacji związanej z gospodarką odpadami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:20:45 Przyjęcie deklaracji solidarności z osobami LGBT+ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się