Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marcin CHMURA

Marcin CHMURA

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 180, przynależność: KW GMINA I POWIAT PRZYJAZNE LUDZIOM

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:28:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:31:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:26:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:48:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:27:47 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:19:19 Przyjęcie porządku obrad po zmianach II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:07:11 Wycofanie projektu uchwały z porządku obrad w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:08:41 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:10:15 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:11:39 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:12:41 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:14:08 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:15:03 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:16:09 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:29:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:36:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:46:14 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:55:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:56:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:57:54 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 11:35:23 Propozycja odstąpienia od przedstawiania uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2019 wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:31:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy na lata 2019–2033 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:29:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:30:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:32:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:33:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia–Polkowiczki III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:35:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia–Polkowiczki III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:38:12 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Szprotawa ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:41:13 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:01:25 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:02:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:09:27 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:10:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:12:47 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:22:52 Zamknięcie dyskusji na Budżetem Gminy Szprotawy na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:59:14 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-01-25 12:14:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa IV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-01-25 12:17:00 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:52:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Szprotawa V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:57:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie Wiechlic V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Henryków V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 13:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 14:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:06:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej z 31 sierpnia 2012 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:51:36 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 21 listopada 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:53:48 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 30 listopada 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:55:05 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:56:42 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 25 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 14:03:34 Głosowanie nad wnioskiem zmiany treści uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie w § 1 oraz w § 3 V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:08:17 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Szprotawy. VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:10:14 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Sz-wie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:12:59 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Sz-wie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:16:34 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:15:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:18:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie miasta Szprotawy VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:20:50 Podjęcie uchwały w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:22:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:53:49 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 22 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:45:09 Oświadczenie Komisji Rolnictwa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:03:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:06:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:16:09 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Szprotawa pod nazwą „Inwestycje Szprotawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szprotawie VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:18:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:22:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:23:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:24:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Potok Sucha” VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 10:13:10 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Szprotawie VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 10:21:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Szprotawie VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 15:00:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 29 marca 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:59:42 Oświadczenie Rady w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Lubuskiego z petycją VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Potok Sucha” VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 11:33:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 11:35:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:19:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie" i nadania jednostce statutu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:20:52 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 10:41:04 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 10:38:40 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:26:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 12:03:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szprotawy wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:26:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:53:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:56:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:09:09 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki” IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:29:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:53:12 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 30 kwietnia 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 15:00:18 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 27 maja 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 27 maja 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-07-09 14:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-07-09 14:29:00 Apel Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie warunków hydrologicznych na terenie Gminy Szprotawy Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:45:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:46:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:47:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:53:47 Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:01:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jej statutu XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:11:22 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:18:07 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:07:20 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:09:16 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:11:12 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jej statutu XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:17:07 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:14:38 Dodanie do porządku obrad zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 10:15:53 Dodanie do porządku obrad zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jej statutu XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-09-16 16:57:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami Chrobry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-09-16 16:59:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami Chrobry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-09-16 17:05:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2019 rok Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-09-16 17:06:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:09:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok gminy Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:29:58 Podjęcie uchwały w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:58:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencje 2020-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:32:47 Powołanie komisji skrutacyjnej XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:29:06 Dodanie poprawki w treści uchwały w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:18:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:21:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:23:24 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:24:54 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:26:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia-Polkowiczki XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:29:06 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:35:45 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 11:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019r. w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 12:08:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 12:19:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 12:27:23 Przyjęcie Apelu Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania w Gminie Szprotawa XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 09:07:27 Wprowadzenie przez przewodniczącego Apelu Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania w Gminie Szprotawa XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 09:09:27 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-11-14 12:07:39 Wniosek o zamknięcie dyskusji XV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 10:17:50 Dodanie do porządku obrad informacji o realizacji inwestycji w 2019 roku XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 10:19:35 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 10:21:50 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2020 razem z wnioskiem Radnych XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:51:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Szprotawy na lata 2020 – 2033 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:54:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawy XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:45:58 Podjęcie uchwały w sprawie opłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:01:29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:07:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa, w roku szkolnym 2019/2020 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:12:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:13:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:14:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:16:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020-2024 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:19:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:23:40 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:25:12 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 10:21:00 Wycofanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia z porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:17:08 Dodanie autopoprawek do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2020 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2019-12-30 15:23:48 Wniosek Radnych do projektu budżetu Gminy Szprotawa na rok 2020 - zmiana paragrafu 10 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:25:18 Wniosek Radnych do projektu budżetu Gminy Szprotawa na rok 2020 - zmiana paragrafu 11 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 15:50:23 Zmiany do WPF Gminy Szprotawy na lata 2020 – 2033 XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:02:18 Dodanie autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:10:10 Dodanie poprawek do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 16:45:02 Dodanie poprawki do uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-12-30 17:06:45 Dodanie poprawki do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 10:07:05 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 10:10:33 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 10:52:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy (1) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 10:53:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy (2) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 13:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 14:00:35 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 13:53:33 Wniosek o zamknięcie dyskusji dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-01-24 13:55:58 Wniosek o odrzucenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:04:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:15:52 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:48:56 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobieskiego” XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:51:58 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:08:38 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Szprotawa jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Inwestycje Szprotawskie Spółka z o.o.” z siedzibą w Szprotawie XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2020-04-24 13:10:38 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:13:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:14:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:16:02 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2020 roku XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:17:39 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:30:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/24/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Szprotawie XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:43:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania wydawanych decyzji dotyczących funkcjonowania zamkniętego składowiska odpadów w Kartowicach XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 13:45:34 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 11:13:56 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 11:12:15 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:37:32 Zwiększenie środków w formie dotacji celowej do wyskości 200 tysięcy złotych XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-04-24 12:47:14 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobieskiego” XX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 14:13:15 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 14:14:11 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 14:15:07 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:04:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2020 rok XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:05:36 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 392/2 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:07:12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:08:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:09:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:11:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania wydawanych decyzji dotyczących składowiska odpadów w Kartowicach XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:12:16 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 19:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-06-17 14:10:51 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2020-2033 XXI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:16:21 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa, w roku szkolnym 2020/2021 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:18:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:21:05 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 11:55:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szprotawy wotum zaufania XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 13:18:54 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 13:19:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 13:21:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 13:22:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 13:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 14:03:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 14:01:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Szprotawa, w roku szkolnym 2020/2021 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:19:17 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:20:13 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:42:38 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-08-28 10:51:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szprotawa XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-09-29 14:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-09-29 14:22:24 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków XXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-09-29 14:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne XXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:34:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:38:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:47:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:49:10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:59:21 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 14:00:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 14:05:02 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2021 rok XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 14:06:41 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 14:18:03 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:18:25 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:23:01 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Henrykowie XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 13:26:05 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-10-29 14:29:05 Przyjęcie Apelu Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zmian jakie zamierza przeprowadzić partia rządząca poprzez przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zwanej jako „Piątka dla zwierząt”. XXV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 11:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2021 wraz z autopoprawkami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Szprotawy na lata 2021-2033 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:29:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:33:39 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:42:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:48:54 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:43:00 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:44:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:58:26 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:18:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:24:49 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:26:18 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:27:35 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:28:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:29:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Szprotawy kierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:43:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027 XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:44:35 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 149/2 w Kartowicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:51:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:56:08 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 16:13:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 16:15:50 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 16:17:19 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-04-26 09:52:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej atmosfery edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-04-26 10:07:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do współpracy partnerskiej w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 14 na odcinku Szprotawa - Żagań wraz z odbudową peronów w ramach programu rządowego Kolej plus" Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 11:07:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 11:10:01 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:10:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Remont chodnika w ciągu ul. Młynarskiej w Szprotawie” dla Powiatu Żagańskiego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:11:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:13:10 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:14:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:15:16 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:16:12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Kopernia XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Henryków XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:18:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 103573F w miejscowości Szprotawa XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Henrykowie XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-05-28 15:24:25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:27:26 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:29:46 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 10:08:07 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 10:13:47 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 12:21:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szprotawy wotum zaufania XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szprotawa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:38:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:39:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej „Lubuski SIM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Burmistrza Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 14:43:49 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 14:41:36 Wprowadzenie autopoprawki do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Burmistrza Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 11:18:44 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 11:19:39 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiego miasta Gevelsberg w Niemczech XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 11:20:22 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 14:22:37 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 15:48:17 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 16:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szprotawa za cenę niższą niż jej wartość rynkowa XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 16:11:16 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 16:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiego miasta Gevelsberg w Niemczech XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 15:46:53 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie zgłoszonych przez Burmistrza Szprotawy XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za