Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof BUGAJNY

Krzysztof BUGAJNY

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 73, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 11.12.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
50 Zamontowanie na terenie miejscowości Leszno Dolne tablic informacyjnych z numeracją dotyczącą dojazdu do poszczególnych posesji interpelacja 2021-09-29 2021-10-21
51 Częściowy remont nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja 2021-05-28 2021-06-18
52 W sprawie poprawy stanu nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja 2021-03-03 2021-03-24
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-11 11:32:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:33:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:38:21 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:42:35 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:44:09 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:46:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-11 11:47:49 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:49:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 11:58:05 Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Szprotawa – Miasto Szprotawa dwóm określonym imiennie rodzinom z Kazachstanu w ramach repatriacji XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 12:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 10:06:42 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-11 09:51:01 Test głosowania XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 11:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2021 wraz z autopoprawkami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-29 12:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Szprotawy na lata 2021-2033 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2020-12-29 12:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:29:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:33:39 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:42:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:48:54 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:43:00 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 10:44:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2020-12-29 12:58:26 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:14:48 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-01-22 10:16:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa, na okres 10 lat w trybie przetargu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:17:02 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:18:57 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 260/2, 263/4, 297/2 i 303 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:20:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/197/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:21:06 Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla żagańskiego szpitala XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:26:32 Przyjęcie porządku obrad po przyjętych zmianach XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:43:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla żagańskiego szpitala XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:56:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:00:02 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:02:48 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2021 rok XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szprotawa, na okres 10 lat w trybie przetargu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:09:37 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:12:27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 260/2, 263/4, 297/2 i 303 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:13:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/197 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 10:24:21 Wprowadzenie do porządku obrad informacji związanej z gospodarką odpadami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-01-22 11:20:45 Przyjęcie deklaracji solidarności z osobami LGBT+ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-03-03 15:18:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:24:49 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:26:18 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:27:35 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:28:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:29:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Szprotawy kierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:43:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027 XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:44:35 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 149/2 w Kartowicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:51:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 15:56:08 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-03 16:13:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-03-03 16:15:50 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-03-03 16:17:19 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 13:33:13 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 13:39:20 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 13:40:09 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 13:41:00 Wprowadzenie do porządku obrad Apelu Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie podjęcia działań w zakresie ochrony dóbr osobistych osób publicznych i pracowników administracji samorządowej XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-03-24 13:42:19 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 14:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Szprotawa długoterminowej pożyczki wraz z autopoprawkami XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 14:58:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 14:59:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 15:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 15:03:08 Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2021 roku XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 15:05:53 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 15:10:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-03-24 15:13:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-03-24 15:40:11 Apel Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie podjęcia działań w zakresie ochrony dóbr osobistych osób publicznych i pracowników administracji samorządowej XXX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-04-26 09:52:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej atmosfery edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-04-26 10:07:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do współpracy partnerskiej w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 14 na odcinku Szprotawa - Żagań wraz z odbudową peronów w ramach programu rządowego Kolej plus" Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 11:07:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 11:10:01 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:10:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Remont chodnika w ciągu ul. Młynarskiej w Szprotawie” dla Powiatu Żagańskiego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:11:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:13:10 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:14:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:15:16 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:16:12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Kopernia XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Henryków XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:18:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 103573F w miejscowości Szprotawa XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Henrykowie XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:24:25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-05-28 15:27:26 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-05-28 15:29:46 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 10:08:07 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 10:13:47 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 12:21:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szprotawy wotum zaufania XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-06-29 13:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szprotawa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:38:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:39:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 13:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej „Lubuski SIM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Burmistrza Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-06-29 14:43:49 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-06-29 14:41:36 Wprowadzenie autopoprawki do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Burmistrza Szprotawy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-07-20 11:18:44 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 11:19:39 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiego miasta Gevelsberg w Niemczech XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 11:20:22 Przyjęcie porządku obrad w całości po zmianach XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 14:22:37 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 15:48:17 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 16:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szprotawa za cenę niższą niż jej wartość rynkowa XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-07-20 16:11:16 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 16:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiego miasta Gevelsberg w Niemczech XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-07-20 15:46:53 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie zgłoszonych przez Burmistrza Szprotawy XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-06 09:40:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa z autopoprawkami Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-06 09:43:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. "Dostawa i montaż barierek chodnikowo-blokujących U-11a wzdłuż chodnika na ul. Młynarskiej w Szprotawie" Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-06 09:37:05 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-06 09:33:42 Wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Dostawa i montaż barierek chodnikowo-blokujących U-11a wzdłuż chodnika na ul. Młynarskiej w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 08:40:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-08-20 10:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie i nadania jednostce statutu XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-08-20 10:25:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-08-20 10:28:01 Podjęcie uchwały w sprawie średniej stawki ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa na rok szkolny 2021/2022 XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:29:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:30:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:25:01 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-08-31 11:07:22 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 11:13:58 Przyjęcie porządku obrad po zmianach Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:00:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie o utracie mocy uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:05:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Szprotawy Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:06:51 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 11:12:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Organizację dożynek Wojewódzkich w Żaganiu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-08-31 12:07:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Organizację dożynek Wojewódzkich w Żaganiu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-09-29 09:18:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-09-29 09:19:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F-ETAP I XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-09-29 09:21:35 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-09-29 11:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wiechlice XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:45:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:45:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:46:34 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Witkowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:50:31 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 12:00:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F-ETAP I XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-09-29 09:20:37 Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wzniesienia pomnika XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:08:46 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:12:03 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Szprotawa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:12:51 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:08:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:17:24 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:23:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:31:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach z autopoprawkami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego z autopoprawkami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:38:32 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wg właściwości XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:40:48 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:46:43 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Szprotawa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:48:57 Wniosek proceduralny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały o utracie mocy uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:29:58 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:35:18 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:03:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-11-26 12:58:01 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-11-26 13:36:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szprotawy XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2021-11-26 13:42:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet da sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:47:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:59:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:33:35 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2022-2025 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:35:38 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2022 rok XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:36:38 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:39:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:42:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:43:16 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:46:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:38:40 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:45:32 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:41:18 Wniosek - stawkę podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:43:03 Wniosek - stawkę podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:54:48 Wniosek - średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 roku będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szprotawa na rok 2022 pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:57:02 Autopoprawka do projektu uchwały poprzez wykreślenie w paragrafie 1, wers trzeci, słów "będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego" XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za