Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Halina Renata SAWA

Halina Renata SAWA

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 60, przynależność: KW GMINA I POWIAT PRZYJAZNE LUDZIOM

Status: powołany - 20.08.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-08-20 08:40:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie i nadania jednostce statutu XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:25:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:28:01 Podjęcie uchwały w sprawie średniej stawki ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa na rok szkolny 2021/2022 XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:29:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:30:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-20 10:25:01 Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 11:07:22 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 11:13:58 Przyjęcie porządku obrad po zmianach Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:00:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie o utracie mocy uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:05:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Szprotawy Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:06:51 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 11:12:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Organizację dożynek Wojewódzkich w Żaganiu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-08-31 12:07:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn. Organizację dożynek Wojewódzkich w Żaganiu Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 09:18:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 09:19:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F-ETAP I XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 09:21:35 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wiechlice XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:45:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:45:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:46:34 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Witkowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 11:50:31 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 12:00:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F-ETAP I XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-09-29 09:20:37 Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wzniesienia pomnika XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:08:46 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:12:03 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Szprotawa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 10:12:51 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:08:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:17:24 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:23:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:31:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach z autopoprawkami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego z autopoprawkami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:38:32 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wg właściwości XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:40:48 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:46:43 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Szprotawa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:48:57 Wniosek proceduralny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały o utracie mocy uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:29:58 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-10-29 13:35:18 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:03:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawy XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:58:01 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:36:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szprotawy XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:42:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet da sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:47:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 13:59:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:33:35 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2022-2025 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:35:38 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2022 rok XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:36:38 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:39:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:42:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:43:16 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:46:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:38:40 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szprotawa do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 14:45:32 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szprotawa XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2021-11-26 12:41:18 Wniosek - stawkę podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-11-26 12:43:03 Wniosek - stawkę podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-11-26 12:54:48 Wniosek - średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 roku będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szprotawa na rok 2022 pozostawić na poziomie roku 2021 XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2021-11-26 12:57:02 Autopoprawka do projektu uchwały poprzez wykreślenie w paragrafie 1, wers trzeci, słów "będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego" XL Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za