Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI

Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI

Wiceprzewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: 172, przynależność: KW SZANSA DLA SZPROTAWY

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu stała II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku członek
Komisja Społeczna stała II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości interpelacja 2018-12-28 2019-01-23
17 Zapytanie o wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy interpelacja 2019-04-05 2019-04-23
18 Wniosek o zorganizowanie wizyty roboczej na składowusku odpadów firmy SUEZ w Szprotawie/Kartowicach interpelacja 2019-04-05 2019-04-23
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 12:28:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:31:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:26:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:48:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:27:47 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:19:19 Przyjęcie porządku obrad po zmianach II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:07:11 Wycofanie projektu uchwały z porządku obrad w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:08:41 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:10:15 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:11:39 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:12:41 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:14:08 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:15:03 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 12:16:09 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:29:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:36:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Szprotawa dla zakładu budżetowego – Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:46:14 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:55:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:56:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-11-30 13:57:54 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 11:35:23 Propozycja odstąpienia od przedstawiania uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szprotawy na rok 2019 wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:31:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy na lata 2019–2033 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:29:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawy III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:30:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:32:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:33:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia–Polkowiczki III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:35:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia–Polkowiczki III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:38:12 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Szprotawa ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 14:41:13 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:01:25 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:02:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:09:27 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:10:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 15:12:47 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2018-12-28 13:22:52 Zamknięcie dyskusji na Budżetem Gminy Szprotawy na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie wstrzymał się
2018-12-28 14:59:14 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-01-25 12:14:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa IV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-01-25 12:17:00 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:52:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Szprotawa V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:57:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie Wiechlic V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 12:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Henryków V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 13:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 14:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:06:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej z 31 sierpnia 2012 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:51:36 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 21 listopada 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:53:48 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 30 listopada 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:55:05 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 15:56:42 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 25 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-02-22 14:03:34 Głosowanie nad wnioskiem zmiany treści uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie w § 1 oraz w § 3 V Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:08:17 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Szprotawy. VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:10:14 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Sz-wie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:12:59 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Sz-wie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 13:16:34 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:15:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:18:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie miasta Szprotawy VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:20:50 Podjęcie uchwały w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:22:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:53:49 Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 22 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-03-29 14:45:09 Oświadczenie Komisji Rolnictwa VI Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie przeciw
2019-04-30 14:03:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:06:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:16:09 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Szprotawa pod nazwą „Inwestycje Szprotawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szprotawie VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:18:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:22:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:23:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:24:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Potok Sucha” VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 10:13:10 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Szprotawie VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 10:21:16 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 15:00:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 29 marca 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 14:59:42 Oświadczenie Rady w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Lubuskiego z petycją VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Potok Sucha” VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa VII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 11:33:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 11:35:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:19:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie" i nadania jednostce statutu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:20:52 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 10:41:04 Przyjęcie porządku obrad po zmianach VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 10:38:40 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 13:26:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa VIII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 12:03:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szprotawy wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:26:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:53:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 13:56:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:09:09 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki” IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:29:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 14:53:12 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 30 kwietnia 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 15:00:18 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 27 maja 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-06-27 Zatwierdzenie protokołu z sesji rady z 27 maja 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-07-09 14:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-07-09 14:29:00 Apel Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie warunków hydrologicznych na terenie Gminy Szprotawy Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:45:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:46:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:47:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:53:47 Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:01:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jej statutu XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:11:22 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 12:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jej statutu XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Dodanie do porządku obrad zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-08-30 Przyjęcie porządku obrad po zmianach XII Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:09:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok gminy Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:29:58 Podjęcie uchwały w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:58:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencje 2020-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:32:47 Powołanie komisji skrutacyjnej XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za
2019-10-04 12:29:06 Dodanie poprawki w treści uchwały w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa XIV Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie za